تقسیم ارث (ارث زن و مرد)

تقسیم ارثارث (ارث زن و مرد)

بحث تقسیم ارث از مسایل متنابهی است که هر خانواده ای با آن روبرو می شود و گاه اختلاف نظرهایی در مورد این که چه کسانی ارث می برند و میزان ارث هرکدام چقدر است به وجود می آید. در سلسه بحث های ارث، به توضیح موارد مربوط می پردازیم  :

  برخی اصطلاحات حقوقی در زمینه ارث دارای تعاریف خاص خود می باشند که از آن جمله :

 

- متوفی : کسی که فوت کرده است

-  ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.

-  وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.

-   نسب : عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.

-  خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

-    خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادرهمسریا خواهر زن

هم چنین اقسام ورثه و طبقات و درجات آن به شرح ذیل می باشند

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

طبقه اول : پدر، مادر، فرزند و نوه در صورت نبودن فرزند. به قول مشهور، نوه با وجود پدر و مادر میّت ارث می‌برد.

طبقه دوم : پدربزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری هرچه بالا روند، برادر و خواهر پدری یا مادری و یا پدری و مادری و فرزندان آنان. در این طبقه، وارث نزدیک، مانع ارث بردن وارث دور می‌شود.برای مثال، با وجود جدّ و جدّه، پدر ایشان و با وجود برادر و خواهر، فرزندان آنان ارث نمی‌برند؛ هر چند فرزندان آنان با وجود جدّ و جدّه ارث می‌برند.

طبقه سوم : عمو، عمّه، دایی و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن ایشان، جز یک صورت که پسر عموی پدری و مادری با عموی پدری با هم باشند. در این فرض، عموزاده بر عمو مقدّم است.از جمله وارثان این طبقه - در صورت نبودن عمو، عمّه، دایی و خالۀ میّت و فرزندانشان - عمو، عمّه، دایی و خالۀ پدر میّت است.

نکته ای که در این میان ذکر آن ضروری است این است که اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدر بزرگ نمی برد.

ارث زن :

زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد

چنانچه آن مرد سه یا چهار همسرعقد دائم داشته باشد فقط همین یک هشتم  بین آنان تقسیم می شود.

اگرزن از شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد

اگر چند همسر داشته ،فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می شود

زنی که در اثر ازدواج  موقت علقه زوجیت دارد از همسر متوفایش ارث نمی برد و اراده شوهر چنانچه اینگونه باشد که همسرش صیغه اوست ارث از او ببرد اثر قانونی ندارد.

ارث مرد :

مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد

در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد

اگر زن بمیرد  و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد. و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث،  به دولت داده می شود.

ارث فرزند خوانده

فرزند خواندگی ، کودک فرزند خوانده از رحمت حضانت و ولایت افاق در حکم فرزند خانواده است اما فرزند خوانده از زن وشوهر ارث نمی برد و پدر ومادر از زمره وراث فرزند خوانده محسوب نمی شود.

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد:

-  پدر و مادر متوفی در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین یک ششم می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست.

-  کلاله مادری یعنی برادر و خواهری متوفی که به اندازه مساوی ارث می برند نه با تفاوت به طوری که خواهر مادری  متوفی معادل سهم برادر او ارث می برد نه کمتر از آن.

مواردی که سهم  زن بیشتر از سهم مرد می باشد:

- موردی که متوفی غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشدکه در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد

- همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزند های او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری (پسر / دختر) سهم بیشتر ونوه دختری (پسر / دختر) سهم کمتری می برد.

Tags: وکیل, وکیل در تهران, وکیل در دادگاه های کل کشور, وکیل حمیدرضا محمدی, بهترین وکیل تهران, ارث, وکیل محمدی, رهبر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn